ОБЩИ УСЛОВИЯ НА УЕБСАЙТА WWW.PREMIERSHOES.NET

Настоящите Общи условия уреждат условията за ползване на уебсайта www.premiershoes.net и взаимоотношенията между страните при сключване на договори за продажба от разстояние през Уебсайта. Моля да се запознаете с тези Общи условия внимателно и ако не сте съгласни с тях да не използвате Уебсайта. Фактът на използване на Уебсайта ще се счита за съгласие с настоящите Общи условия.

1. Дефиниции

1.1. "Продавач" означава търговско дружество "Skela21" EOОД, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление гр.Бургас,ул.Александровска № 32, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 206193049, данни за контакт: телефон: 0878728831; 087 888 72 64; имейл: info@premiershoes.net.

1.2. "Уебсайт" означава интернет страницата разположена на домейна premiershoes.net и неговите под-домейни, както и цялото съдържание и информация, които тя съдържа, включително достъпни при използване на различни приложения и съдържанието на цялата комуникация изпратена до Клиент и Купувач от Продавача. Уебсайта е собственост на и се управлява от Продавача.

1.3. "Клиент" означава всяко лице, посетило или осъществило достъп до Уебсайта или част от него.

1.4. "Купувач" означава всеки клиент на Уебсайта, който предприеме действия за сключване на Договор от разстояние за предлагани на Уебсайта продукти или услуги. С извършването на Поръчка на предлагани на Уебсайта продукти или услуги Клиентът декларира, че е навършил 18 години и има право да сключва обвързващи договори от свое име, както и че всички предоставени от него данни във връзка с Поръчката са точни, пълни и верни.

1.5. "Договор от разстояние" означава договор за продажба от разстояние, сключен между Продавача и Купувача за предлагани на Уебсайта продукти или услуги, включително за закупуване на ваучери, без едновременното им физическо присъствие и чрез използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване. За избягване на съмнение се уговаря, че всяка отделна поръчка води до сключване на отделен Договор от разстояние.

1.6. "Поръчка" означава предложение на Купувача до Продавача за сключване на Договор от разстояние по отношение на конкретно избрани от Купувача продукти и/или услуги, предлагани на Уебсайта. За всяка направена от него Поръчка Купувачът се задължава да предостави адрес за доставка на територията на България.

1.7. "Профил" означава ограничена персонализирана част от Уебсайта, достъпна за Клиент чрез избрано от него потребителско име и парола, която предоставя възможност за използване на Уебсайта или на отделни негови функционалности и за комуникация с Продавача.

1.8. "Промо-код" означава произволна комбинация от букви, цифри и символи, даваща право на Купувача да ползва фиксирана и/или процентна отстъпка от стойността на валидна поръчка. Промо-кода се генерира и предоставя от Продавача на Купувача по електронен път на посочен от последния e-mail адрес.

2. Общи положения

2.1. Настоящите Общи условия уреждат условията за ползване на Уебсайта и взаимоотношенията между Купувач и Продавач при сключване на Договори от разстояние. Моля да се запознаете с тези Общи условия внимателно и ако не сте съгласни с тях да не използвате Уебсайта. Използването на Уебсайта или отделна негова част, в т.ч. регистрацията на Профил на Уебсайта, извършването на Поръчка и др., ще се счита за приемате настоящите Общи условия от страна на Клиента/Купувача.

2.2. Продавачът си запазва правото по всяко време и по своя преценка да прави промени в Уебсайта и в Общите условия. Такива промени влизат в сила от момента на публикуването им на Уебсайта, освен ако Продавачът изрично не е посочил друго. Използването на Уебсайта (в т.ч. регистрацията на Профил, извършването на Поръчка и др.) ще се счита за приемате Общите условия от страна на Клиента/Купувача към момента на съответното използване.

2.3. Продавачът може да прехвърли едностранно своите права и задължения по настоящите Общи условия или по всеки Договор от разстояние на трето лице. В случай, че Продавачът прехвърли свои задължения по вече сключен Договор от разстояние, то същият не се освобождава от отговорност за изпълнението му по отношение на Купувача, а приобретателят може да встъпи като съдлъжник на Продавача по съответния договор, ако приложимият закон изисква това. Такова прехвърляне се извършва с писмено известие от Продавача до Купувача. Продавачът има право по всяко време да прехвърли, възложи или по друг начин да се разпореди с управлението на Уебсайта или части от него. Купувачът няма право да прехвърля свои права и задължения по Договор от разстояние на трети лица, освен с писменото съгласие на Продавача.

2.4. Продавачът, Клиентът и Купувачът се съгласяват и уговорят, че ще признават стойността на електронния подпис по смисъла на чл.13, ал.1 и ал.2 от Закона за електронния документ и електронния подпис на саморъчен в отношенията помежду си и по-специално, че всяка информация в електронна форма, добавена или логически свързана с електронно изявление за установяване на неговото авторство, в това число, но не само използване имейл, на конкретен Профил или др. ще има силата на саморъчен подпис в отношенията между тях.

3. Използване на Уебсайта

3.1. Уебсайтът и цялото му съдържание, включително, но не само дизайн, текст, графикa, лога, изображения, аудио и видео клипове, софтуер, търговски марки, бази данни, имена, информация и всякакво друго съдържание са защитени авторки права и/или права на интелектуална и индустриална собственост и е собственост на Продавача или съответни негови доставчици. Всички подобни права са запазени и не могат да бъдат копирани, публикувани, разпространявани, модифицирани, излъчвани, публикувани, публично представяни или използвани по какъвто и да било начин без предварително писмено съгласие на Продавача или съответния носител на правата.

3.2. Никакво съдържание, предоставено на Клиент или Купувач посредством различни комуникационни канали (имейл, Профил или др.) не представлява съгласие на Продавача за използване на такова съдържание и същото може да бъде съхранявано и използвано единствено за лични и нетърговски цели на Клиента/Купувача само доколкото е необходимо във връзка със сключен Договор от разстояние или добросъвестно използване на Уебсайта.

3.3. Продавачът не гарантира, че Уебсайтът и отделни негови части ще бъдат достъпни постоянно и за същите няма да възникват неизправности или няма да съдържат грешки и не носи отговорност за такива ситуации до максималната степен, позволена от приложимия закон. Продавачът има право да променя по своя преценка и без предупреждение Уебсайта, неговото съдържание или части от него, да го спира временно, за продължителен период от време или постоянно.

3.4. Уебсайтът може да съдържа връзка към уебсайтове, управлявани от трети страни. Моля да имате предвид, че Продавачът не проверява такива уебсайтове на трети страни и не поемаме отговорност за тях, тяхното съдържание, законност, предлагани продукти или услуги, правила на ползване и употреба. Използвате всякакви уебсайтове на трети страни е на риск на използващото ги лице.

3.5. Клиентът/Купувачът носят пълна отговорност за коментарите, снимките, информацията, материалите и съдържанието, които публикуват или предават за публикуване на Уебсайта. Клиентът/Купувачът гарантират, че такива коментари, информация, материали и т.н.: няма да нарушават права на Продавача или трети лица; няма да бъдат незаконни, обидни, нецензурни, дискриминационни или да противоречат на добрите нрави; могат да бъдат неограничено използвани от Продавача и/или от трети лица във връзка с това, че са част от Уебсайта, в това число, но не само да бъдат публично изпълнявани, записвани, модифицирани и т.н.; се предоставят/публикуват/използват без да се дължи каквото и да било заплащане, компенсация или възнаграждение във връзка с тях. Продавачът си запазва правото да откаже, спре, изтрие или премахне по своя преценка и без предупреждение всякакви такива публикации, материали, снимки, коментари и съдържание.

3.6. Клиентът/Купувачът нямат право да използват и да се опитват да използват Уебсайта по неподходящ и непозволен начин, в това число, но не само да въвеждат вируси или други материали, които са зловредни или технологично вредни, да опитват да получат непозволен достъп или достъп до чужд Профил, да променят Уебсайта, да атакуват Уебсайта посредством атака за срив на системата или действия, които влияят на работата на сървъра на Уебсайта. Нарушението на тази разпоредба може да съставлява криминално деяние и Продавачът освен останалото може да сигнализира съответните власти за такива деяния.

3.7. Продавачът има правото да ограничи достъпа до Уебсайт или части от него само за Клиенти, които са създали и са се регистрирали със собствен Профил. Създаването на Профил се извършва чрез попълване на стандартна форма публикувана на Уебсайта. Директен достъп до формата за създаване на Профил може да се открие тук.
Регистрацията в Профила се извършва чрез избрани от Клиента/Купувача потребителско име и парола. При създаване на Профил, Поръчка или сключване на Договор от разстояние Клиентът/Купувачът се задължават да предоставят вярна и точна информация.

3.8. Всеки Клиент/Купувач може да има само един Профил. Клиентът/Купувачът се задължават да не използват чужд Профил и да не разкриват и споделят Профила си и данните за достъп до него с други лица и се съгласяват, че носят цялата отговорност от подобно използване и споделяне. Продавачът не носи отговорност за използване, споделяне, разкриване или загуба на данни за достъп до Профила. В случай на съмнение за неправомерно използване, разкриване или загуба на данни за достъп до Профил Клиентът/Купувачът се задължават незабавно да уведомят Продавача и да му представят подробна информация за обстоятелствата и причините за това.

3.9. Страните се съгласяват, че ако Клиентът/Купувачът промени информация или данни, посочени в неговия Профил, всички съществуващи Договори от разстояние, действащи по време на промяната остават в сила с данните към момента на сключването им.

4. Поръчки и сключване на Договори от разстояние

4.1. Процес на Поръчка и на сключване на Договор от разстояние

4.1.1. Съдържанието на Уебсайта представлява покана до неопределен кръг от лица да се направи предложение до Продавача за сключване на договор. Поръчката на Клиент/Купувач представлява негово предложение до Продавача за сключване на договор. Договорът от разстояние ще се счита за сключен при приемане от страна на Продавача на отправеното предложение (Поръчка). Приемането на Поръчката от Продавача се извършва посредством потвърждението й с електронно съобщение до Клиента/Купувача, което се изпраща в срок до два работни дни (обикновено това става по-бързо, но при определени обстоятелства, като напр. активни промоции, кампании или др. потвърждението може да отнеме до 4-5 работни дни). Продавачът приема Поръчки единствено при предоставен от Купувача адрес за доставка на територията на Република България.

4.1.2. Поръчката на продукти/услуги от Уебсайта може да изисква създаване на и регистриране в Профил от страна на Клиента/Купувача. Клиентът/Купувачът може да направи своята Поръчка за един или повече продукти, като избере същите и съответните опции за тях (цвят, размер и/или друго приложимо) и ги добави в своята "Кошница". След като всички желани продукти са добавени в "Кошницата", Клиентът/Купувачът следва да избере начин на плащане и да посочи адрес за доставка на продуктите на територията на Република България. За да направи своя избор валидна Поръчка в края на процеса Клиентът/Купувачът трябва да натисне бутон, който ясно ще посочва, че подава Поръчката и това води до задължение за заплащане на посочената цена. Продавачът не приема поръчки по телефон.

4.1.3. С изпращането на своя Поръчка, Клиентът/Купувачът заявява своето желание да сключи Договор от разстояние при посочените в нея условия и декларира своето съгласие към Договора от разстояние да се прилагат Общите условия на Уебсайта в сила към момента на изпращане на Поръчката.

4.1.4. Клиентът/Купувачът се съгласяват, че Продавачът може да се свърже с тях чрез предоставените контакти във връзка с направени Поръчки.

4.1.5. Въпреки положените от екипа на Продавача усилия да поддържат актуална информация и наличности, Клиентът/Купувачът се съгласява, че са допустими разлики между представените към момента на поръчка наличности и реалните, установени след Поръчката преди потвърждението й. В случай, че наличностите на един или повече продукти от една поръчка са изчерпани, Продавачът ще се свърже с Клиента/Купувача чрез предоставените в Профила на последния данни и ще предостави на Клиента/Купувача избор на една от следните опции:
а) съответна замяна на стоките с недостатъчна наличност, с други налични от каталога на
Уебсайта;
б) отпадане на продукта/продуктите с недостатъчна наличност от Поръчката и потвърждаването й за останалите продукти, ако има такива; или
в) анулиране на поръчката и 
възстановяване на всички платени във връзка с анулирана Поръчка суми, ако има такава, в съответствие с разпоредбите за възстановяване на суми по-долу в тези Общи условия.

4.1.6. В случай, че Клиент/Купувач изпрати Поръчка за продукт, чийто статус е "Неактивен" или „Изчерпан”, или друг сходен статус Продавачът има право да анулира направената поръчка автоматично. В тези случаи Продавачът ще уведоми Клиента/Купувача за това на посочен от последния e-mail и се задължава да му възстанови всички платени във връзка с анулираната Поръчка суми, ако има такава, в съответствие с разпоредбите за възстановяване на суми по-долу в тези Общи условия.

4.1.7. Клиентът/Купувачът имат право да оттеглят своята Поръчка до момента на потвърждението й от Продавача, като се свържат с последния и му изпратят електронно съобщение за това. След потвърждението на Поръчката между страните има сключен Договор от разстояние и отказът от него става по реда и условията посочени по-долу в тези Общи условия.

4.1.8. До момента на доставката Продавачът може едностранно да прекрати Договора от разстояние без никоя от страните да има право да претендира за обезщетение за вреди или пропуснати ползи, освен в останалите предвидени случаи, също и при следните ситуации:
а) информацията, предоставена от Купувача е непълна, невярна и/или невалидна;
б) Продавачът е получил сигнал за незаконно поведение на Купувача във връзка с използването на Уебсайта;
в) в случай, че от поръчаното количество продукти е явно, че същите не са за лична употреба от краен потребител; или
г) в случай, че две или повече доставки към Купувача не са завършили с успех през предходните 12 месеца без наличие на основателна причина.

4.2. Информация за продуктите

4.2.1. Информация относно особеностите и характеристиките на продуктите е налична на продуктовите страници на Уебсайта. Само продукти, посочени на Уебсайта с описание и с продажна цена, са предназначени за продажба. Рекламни материали, включително, но не само банери, показвани на Уебсайта, в Интернет, в канали в социални мрежи и др. имат за цел единствено да промотират Продавача, Уебсайта или съответни марки и не създават задължение за Продавача да има налични за продажба точно същите показани в такива материали продукти.

4.2.2. При представяне на някой продукт Продавачът има правото да използва и други продукти, в т.ч. и аксесоари, които не са част от неговия каталог. В такива случаи каталогът на Продавача включва единствено посочения за продажба продукт.

4.2.3. Уебсайтът използва официално предоставени от производителя на продукта данни за цветовата гама. Клиентът/Купувачът се съгласява, че е възможно да има разлики в цветовете между действително доставения продукт и неговото изображение на Уебсайта, предвид обстоятелството, че цветовете, които се виждат на снимките са зависими от техническите параметри и конфигурация на устройството, на което Клиента/Купувача визуализира снимките.

4.2.4. Купувачът има право да се ползва от предвидената в Закона за защита на потребителите законова гаранция за съответствие на закупените продукти с Договора за разстояние. Извън такава гаранция по закон някои от продуктите може да притежават договорна гаранция и това ще бъде упоменато в описанието на продукта на Уебсайта. Наличието на договорна гаранция не ограничава законовата гаранция за съответствие на закупените продукти с Договора от разстояние. Точните детайли, свързани с договорна гаранция, в случай, че такава се предоставя, се посочват със съпътстващите продукта документи.

4.3. Цена, разходи за доставка и начин на плащане

4.3.1. Всички цени на Уебсайта са в български лева в включен ДДС, за един брой/чифт от всеки изложен продукт.

4.3.2. Цената на продукта/продуктите в Поръчката може да не включва цената за доставка, в които случаи преди завършването на Поръчката на Уебсайта ще бъде посочена точната стойност на допълнителните разходи, които Клиентът трябва да заплати, в това число цената за доставка, ако има такива, както и общата стойност на Договора от разстояние, включително цената на поръчаните продукти с включени данъци, такси и цената за доставката им. С изпращането на Поръчката Купувачът се съгласява да заплати общата стойност на Договора, в това число и на таксата за доставка, ако има такива, в посочения при изпращане на Поръчката размер.

4.3.3. За случаите, в които Продавачът начислява допълнителна такса за доставка към Поръчките моля да прегледате правилата, посочени в раздел "Често задавани въпроси) на Уебсайта, които може да бъдат намерени тук.

4.3.4. Продавачът има право да променя цените на предлагани на Уебсайта продукти и услуги без да известява за това Клиента/Купувача. За избягване на съмнение се уговаря, че валидната цена по сключен Договор за разстояние ще е тази към момента на Поръчката, за която Купувачът е получил потвърждение от Продавача.

4.3.5. Клиентът/Купувачът се съгласява, че е допустимо да има разлика между цените, обявени в Уебсайта и тези във физическите магазини на Продавача в страната.

4.3.6. В случай на предоставяни към даден момент допълнителни промоции, промо-кодове, игри или др. Продавачът може да въвежда и приема специални правила, които ще се прилагат за тях. С участието си в такива промоции, промо-кодове, игри или др. Клиентът/Купувачът се съгласява с и е обвързан от такива специални правила.

4.3.7. Фактурирането на закупените продукти става в български лева (BGN). Фактури се издават единствено на името на Купувача, който е направил Поръчката. 

4.3.8. Най-късно при започване на процеса на поръчване Продавачът посочва на Уебсайта какви платежни средства приема. Ако не е посочено изрично друго стойността на Поръчката може да бъде заплатена по един от следните начини:
а) с наложен платеж - 
с пощенски паричен превод по куриера при доставяне на поръчаните продукти; или
б) с банкова (дебитна/кредитна) карта на витуралния ПОС терминал на Уебсайта. Видовете карти, които се приемат на Виртуалния ПОС терминал са следните: Visa, MasterCard. За избягване на всякакви съмнения по отношение на личните данни на Клиента/Купувача - Уебсайтът не съхранява никаква информация, отнасяща се до номера и/или вида на използваната за плащането банкова карта. Въпросната информация се обработва единствено от сървъра на банката, предоставила Виртуалния ПОС терминал.

4.3.9. Когато избира метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Купувачът е обвързан от разпоредбите, условията и/или таксите на такава трета страна и извършва плащането съгласно такива разпоредби и условия, приложими между него и третата страна-доставчик на платежни услуги, по които Продавачът не е страна и не носи отговорност.

4.3.10. В случай, че Продавача не получи плащане съгласно избрания от Клиента/Купувача начин на плащане Продавачът има право да счита Поръчката на Клиента/Купувача за невалидна или че последният се е отказал от същата.

4.4. Доставка на продукти

4.4.1. Продуктите, закупени през Уебсайта се доставят на Купувача чрез куриерска фирма "Еконт Експрес” ООД. Рискът от загуба или повреда на продуктите преминава върху Купувача в момента, в който той или посочено от него лице, различно от избраната от Продавача куриерска фирма приеме стоките.

4.4.2. Времето за доставка обикновено е до една седмица от сключване на Договора от разстояние, но не повече от максимално позволения срок според действащото законодателство. Ако продуктът не може да бъде доставен Продавачът ще информира Клиента/Купувача за това.

4.4.3. Клиентът/Купувачът избира един от предлаганите начини на доставка, а именно:

a) Доставка до избран от него офис на куриерска фирма Еконт; или

б) Доставка до адрес, посочен от Клиента/Купувача; като и в двата случая адресът на доставка трябва да е на територията на страната.

4.4.4. Продукти изпратени до посочен от Клиента/Купувача офис на куриерска фирма Еконт ще бъдат задържани в такъв офис и следва да бъдат потърсени и взети от Купувача в срок до 5 (пет) дни от доставката им в офиса. В случай, че Купувачът не е взел продуктите в този срок Продавачът има право да счита договора за невалиден или че Купувачът се е отказал от него, освен ако последният не е дал писмено други инструкции на Продавача, с което е потвърдил и, че разходите от забавеното прибиране на продуктите са за негова сметка.

4.4.5. За доставки на посочен от Купувача адрес последният е длъжен да осигури достъп и възможност за приемане на изпратените продукти. В случай, че Купувачът не бъде намерен на посочения адрес, въпреки разумно направените опити на Продавача и/или куриера, Продавачът има право по своя преценка да остави продуктите в близък до Купувача офис на куриерска фирма Еконт за срок от 5 дни, като уведоми Купувача за това. След изтичане на този срок Продавачът има право да счита договора за невалиден или че Купувачът се е отказал от него, освен ако последният не е дал писмено други инструкции на Продавача, с което е потвърдил и, че разходите от забавеното прибиране на продуктите са за негова сметка.

5. Законово право на отказ от Договора от разстояние и връщане на продукти

5.1. Купувачът има гарантирано законово право да се откаже от сключен Договор от разстояние без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на:
а) сключване на договора - при договор за услуги; или
б) приемане на продукта от Купувача или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Купувача - при Договор от разстояние, или когато Купувачът е поръчал много продукти с една Поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Купувачът или трето лице, различно от превозвача и посочено от Купувача приеме последния продукт.

5.2. Купувачът няма право да упражни правото си на отказ от Договор от разстояние в предвидените съгласно Закона за защита на потребителите случаи и по-специално по отношение на договори за продукти, изработени по поръчка на Купувача или съобразно негови индивидуални изисквания; продукти, които могат да влошават качеството си или имат кратък срок на годност; запечатани продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето (напр. бельо, бански костюми и др.).

5.3. Купувачът се задължава да информира Продавача недвусмислено за своето желание да се окаже от Договора от разстояние като заяви решението си чрез всякакви средства за писмена комуникация (e-mail, факс или други) в рамките на посочения по-горе 14 дневен срок. За да упражни правото си на отказ от Договора от разстояние Купувачът може (без да е задължен) да използва и стандартния формуляр за отказ съгласно Приложение № 1 към настоящите Общи условия. В Приложение № 2 към настоящите Общи условия могат да бъдат намерени стандартни указания за упражняване правото на отказ от Договора от разстояние. 

5.4. Купувачът, който упражни правото си на отказ от Договора от разстояние е отговорен за връщането на съответните продукти на Продавача в състоянието, в което са му били доставени не по-късно от 14 дни от датата, на която е информирал Продавача за отказа си. Срокът се счита за спазен, ако Купувачът изпрати обратно стоките преди изтичането на този 14-дневен срок.

5.5. Купувачът се задължава да върне продуктите на Продавача по пощата или чрез куриер на следния адрес за връщане: бул. „Транспортна“, 8008 Северна промишлена зона, Бургас, mall Burgas Plaza партер, магазин Premier. 

5.6. Разходите за връщането на продуктите ще бъдат за сметка на Купувача и същият се задължава да ги заплати директно на избрания от него превозвач. В случай, че разходите за връщането на продуктите са заявени от Купувача за сметка на Продавача последният има право да приеме изпратените продукти и заплати съответните разходи, като в последствие да претендира от Купувача тяхното заплащане или да ги удържи от дължими към него суми.

5.7. В срока за отказ от Договора от разстояние Купувачът може също да иска да върне поръчан от него продукт и замяната му с друг, като писмено заяви на Продавача желанието си това. Такава замяна и условията по нея трябва да бъдат одобрени писмено от Продавача. В този случай страните приемат, че не е налице отказ от Договора от разстояние, а негова модификация по общо съгласие на страните. За избягване на съмнение Купувачът има законово право да се откаже от Договора от разстояние и по отношение на новия заменящ продукт при същите условия, приложими за първоначално получения.

5.8. Купувачът се задължава да върне продукта в същия вид, в който му е доставен, с оригинална опаковка, с всички принадлежащи към него етикети (без същите да са скъсани и/или отстранявани), без продукта да е бил третиран с препарати, замърсен, повреден или със следи от употреба. Във всички случаи на отказ от договора или др. връщане на продукт Купувачът е длъжен да съхранява по подходящ начин същия, неговото качество, цялост и невредимост до момента на връщането му. Купувачът отговаря за намалената стойност на продукта вследствие на боравене с него, различно от необходимото за установяване на неговото естество, характеристики и добро функциониране.

6. Възстановяване на суми на Купувача

6.1. В случай на валиден отказ от Договора от разстояние Продавачът се задължава да възстанови на Купувача всички плащания, които е получил от него във връзка с продукта, по отношение на който е упражнено правото на отказ в това число получената цена на продукта и разходите за доставката му, ако има такива. Такова възстановяване няма да включва разходите за връщане на продукта, които са сметка на Купувача. В случай, че отказът на Купувача не касае всички продукти от една Поръчка, такова възстановяване няма да включва и разходите за доставка, ако такива са платени.

6.2. Продавачът ще възстанови сумите по предходната точка в 14 дневен срок от датата, на която е бил информиран за отказа от Договора от разстояние. Продавачът има право да задържи възстановяването на сумата докато получим продукта обратно или докато Купувачът му предостави надлежни доказателства за изпращането на продукта обратно на Продавача, което от двете настъпи по-рано. Във всички останали случаи на възстановяване на заплатени суми, това ще бъде правено в срок от 14 дни, считано от датата на връщане на продукта на Продавача.

6.3. Купувачът се съгласява, че Продавача ще му възстанови сумите чрез банков превод по посочена от Купувача негова лична банкова сметка в лева, открита в Република България, като преводът по такава банкова сметка няма да бъде свързан с разходи за Купувача. В случай, че Поръчката е заплатена от Купувача с банкова карта през Виртуалния ПОС терминал на Уебсайта, сумата ще бъде възстановена по сметката, от която е направено плащането. Продавачът не носи отговорност за грешно подадена банкова сметка от Купувача. Отговорността на Продавача да възстанови сумите се ограничава до извършване на банковия превод към посочената от Купувача банкова сметка.

7. Обработка на лични данни

7.1. Продавачът обработва лични данни в съответствие с приложимите закони. 

7.2. Предоставянето на лични данни на Продавача е доброволно.

7.3. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът/Купувачът дава изричното си съгласие за обработването на предоставени от него/нея лични данни от страна на Продавача. Продавача обработва лични данни за следните цели:

- Потвърждение, доставка и фактуриране на направена Поръчка;

- Проверка, потвърждаване и обработване на плащания и трансфери;

- Отказване на Поръчки и други проблеми от всякакъв характер, свързани с Поръчка или Договор от разстояние;

- Обслужване и контактуване с Клиенти/Купувачи;

- Осигуряване на достъп до услуги, в това число за изпълнение на Договори от разстояние и всички отношения между страните породени от тях, включително доставка на пратки, гаранционно обслужване и др.;

- Събиране на вземания;

- Маркетингови цели, в това число изпращане на брошури, известия и съобщения;

- Статистически цели.

7.4. Продавачът може да събира и използва данни, предоставени от уеб-браузъра или приложението, чрез които е осъществен достъп до Уебсайта (IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпен Уебсайта, име и версия на уеб-браузъра, операционна система), които могат да бъдат използвани за подобряване на услугите и обслужването, за целите на рекламата и статистиката.

7.5. Клиентът/Купувачът дава съгласие на Продавача, при спазване на приложимия закон, да разкрива и предоставя лични данни на Клиента/Купувача на трети лица в България или чужбина, в това число на държавни и общински органи, на свързани с Продавача лица и дружества, на доставчици, дистрибутори и партньори на Продавача и свързани с тях лица и дружества, но единствено във връзка с изпълнение на гореописаните цели, в това число за да могат тези трети лица да изпълняват услуги за постигане на гореописаните цели като техническа поддръжка, доставка, обработка на поръчки, плащания и фактури, обслужване на Клиента/Купувача, статистика и др. С приемане на тези Общи условия Клиентът/Купувачаът се съгласява и упълномощава тези получатели да обработват личните му данни в електронна или друга форма за описаните цели.

7.6. Клиент/Купувач може да отмените своята регистрация на Уебсайта по всяко време като се свърже с Продавача. Клиентът/Купувачът също има право да се противопостави на събирането на лична информация за него/нея и да изиска нейното изтриване съгласно и доколкото е позволено от приложимия закон. За избягване на съмнение в тези случаи такова действие няма да засяга сключени Договори от разстояние, по които Продавачът има права и/или задължения.

7.7. Продавачът не контролира и не носи отговорност относно политиките за обработка на лични данни на трети лица, на които Клиентът/Купувачът предоставя данни, в това число и трети лица, които контролират приложения за достъп до Уебсайта. Такова предоставяне на данни става при условия, определени от тези трети лица и Продавачът съветва Клиента/Купувача да се запознае с тези условия.

8. Контакти, съобщения и известия

8.1. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът/Купувачът се съгласява по подразбиране да получава на предоставените от него данни за контакт, в това число и имейл, адрес, телефон, съобщения и известия от Продавача, в това число и рекламни съобщения, гласови повиквания и кратки текстови съобщения, осъществявани със или без човешка намеса, включително и за рекламни цели на Продавача. Клиентът/Купувачът се съгласява също, че Продавачът може да се свързва с него и да получава съобщения и известия чрез регистрирания личен Профил.

8.2. Продавачът посочва на Уебсайта в секцията "Контакти" своите пълни и точни данни за идентификация, както и информация за контакт с него (в т.ч. имейл, телефон, адрес). Всеки Клиент/Купувач може да се свърже с Продавача на посочените данни за контакт.

8.3. Клиентът/Купувачът има право по всяко време да се откаже от получаването на рекламни съобщения и да изрази несъгласието си да получава гласови повиквания и кратки текстови съобщения за целите на рекламата:
а) чрез използването на специално направената интернет връзка, която се съдържа в рекламното съобщение;
б) чрез свързване с Продавача чрез посочените данни за контакт, в това число по имейл, по телефон или чрез писмо до адреса на Продавача. Отказът от получаване на такива рекламни съобщения не представлява отказ от обвързване с настоящите Общи условия.

9. Отговорност, изключване на отговорността и непреодолима сила

9.1. Страните се съгласяват, че отговорността им една към друга е ограничена до случаите на умисъл и груба небрежност.

9.2. Никоя разпоредба в тези Общи условия няма за цел и не изключва отговорност на Продавача към Клиент/Купувач, която не може да бъде ограничена съгласно изискванията на императивните разпоредби на приложимия закон.

9.3. При условията на предходните разпоредби страните изключват всякаква отговорност на Продавача във връзка с Уебсайта, предлаганите чрез него услуги и ползването му от страна на Клиента/Купувача и по-специално:

- невъзможност за достъп до Уебсайта или Профила, технически повреди или грешки на Уебсайта;

- загуба на данни или неправомерно използване на данни, причинени от атака на вируси или други зловредни кодове и материали;

- начин на използване на Уебсайта и неговото съдържание;

- че предлаганите стоки и услуги ще задоволят изискванията или очакванията на Клиент/Купувача;

- предлагани от трети лица стоки или услуги, които се рекламират на Уебсайта;

- съдържанието, условията за ползване и отношенията с трети лица, достигнати чрез интернет връзки, разположени на Уебсайта.

9.4. При използването на Уебсайта Клиентът/Купувачът е лично отговорен за всички последствия от неговото поведение, в това число за вреди причинени на Уебсайта, на Продавача или на всяко друго лице в резултат от такова негово поведение. Без да се ограничава отговорността по тази разпоредба Клиентът/Купувачът изрично се съгласява, че ще обезщети Продавача и/или всяко трето лице за всички претърпени от тях вреди в резултат на публикувано от Клиента/Купувача съдържание, коментар или материал.

9.5. Продавачът има право едностранно, без предварително предупреждение и без да дължи каквото и да било обезщетение:
а) да прекрати или ограничи достъпа до Уебсайта и/или до отделни Профили;
б) да развали някой или всички сключени Договор от разстояние;
в) да отмени някоя или всички Поръчки;
г) да ограничи възможността за закупуване на продукти и услуги;
д) да изтрие всякакви данни и материали от Уебсайта и от своите система по своя преценка; по отношение на Клиент/Купувач, за който има данни или съмнения, че:
а) при или във връзка с използването на Уебсайта нарушава нормите на българското законодателство или правата на трети лица;
б) нарушава някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия;
в) по какъвто и да било начин злоупотребява с Уебсайта, неговото съдържание или правата на трети лица и/или на Продавача.

9.6. Страните няма да носят отговорност за невъзможност или забавяне на изпълнението на техни задължения във връзка с договор, които са причинени отнепредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер (непреодолима сила). Такова събитие включва, без да се ограничава до, граждански безредици, стачка, пожар, природно бедствие, невъзможност или затруднено използване на сухопътен, морски или въздушен транспорт; невъзможност за използване на комуникационни мрежи и канали и др. Страната която се позовава на непреодолима сила, трябва незабавно и изчерпателно да уведоми другата страна относно настъпилото събитие и да предприеме мерки за ограничаване на последствията му по отношение на договора.

10. Приложим закон и спорове

10.1. Настоящите Общи условия са изготвени в съответствие с и по отношение на тях ще се прилага българското право.

10.2. Ако някоя от разпоредбите на тези Общи условия е или бъде намерена или обявена за недействителна, това няма да повлияе на останалите разпоредби и да доведе до недействителност на Общите условия в цялост или на конкретен Договор от разстояние.

10.3. Страните се съгласяват, че всички спорове във връзка с тези Общи условия и Договори от разстояние към които те се прилагат ще се решават по взаимно съгласие чрез преговори, а ако това е невъзможно ще бъдат отнасяни до компетентния български съд в съответствие с изискванията на българското законодателство.

Настоящите Общи условия са приети на 06.1.2018 г. и влизат в сила от 06.01.2018 г., но не по-рано от публикуването им на Уебсайта.

Приложение № 1 към Общи условия на Уебсайта www.premiershoes.net

Можете да изтеглите .pdf файл за разпечатване от тук.

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от Договор от разстояние

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До: "Skela21"EООД, с ЕИК 206193049, гр.Бургас,ул."Александровска" № 32, имейл: info@premiershoes.net

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки*: ……………………………………..

Поръчано на*/получено на*: …………………………

Име на потребителя: …………………………

Адрес на потребителя: ………………………..

Подпис на потребителя (само в случай че настоящият формуляр е на хартия): ……………….

Дата: ……………….

---------------------------------------------------------------------------

Забележка: * - ненужното се зачертава.

Приложение № 2 към Общи условия на Уебсайта www.premiershoes.net

Информация относно упражняване правото на отказ от Договор от разстояние

Стандартни указания за отказ:

I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

III. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките или при договор, съгласно който сте поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно – в срок до 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, географски адрес и, ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).

Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ (Приложение № 1 към Общите условия, което съответства на Приложение № 6 към Закона за защита на потребителите), но това не е задължително.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

IV. Действие на отказа

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките на адрес гр. Бургас,бул.„Транспортна“, Mall Burgas Plaza партер,маг.Premier без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.

Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.

Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на използването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

-